Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Scooter verhuur

Op alle overeenkomsten met Scooterverhuur Boschmolenplas zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing;
Onder verhuurder wordt verstaan: Scooterverhuur Boschmolenplas
Onder het gehuurde wordt verstaan: Scooter(s) met alle toebehoren
Onder de huurder wordt verstaan: Hoofdhuurder (verantwoordelijk voor al het gehuurde)

 

Huurstaat

Artikel 1. Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.
 

Huurvoorwaarden

Artikel 2. Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de hier beschreven huurvoorwaarden. Alle deelnemers moeten in bezit zijn van een geldig (scooter)-rijbewijs.
 

Verkeersregels

Artikel 3. Huurder (ondergetekende) en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels en verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde en tevens verantwoordelijke manier met het gehuurde om te gaan. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het begaan van onverlaagde stoepranden, bospaden, onverharde dan wel veldwegen worden achteraf in rekening gebracht.
 

Alcohol

Artikel 4. Kort voor en tijdens de scootertocht mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd.
 

Restricties

Artikel 5. Het is ten strengste verboden om;
1. De scooter zwaarder te belasten dan 150 kg
2. De trottoirbanden op en af te rijden dan wel op het trottoir te rijden.
3. Op onverharde wegen te rijden (indien blijkt dat dit wel is gebeurd wordt er een boete van 250 euro per scooter in rekening gebracht !)
4. Alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
5. Te claxonneren (toeter gebruiken) als er zich geen gevaarlijke situatie voordoet
6. Kort op elkaar te rijden
7. Het voertuig technisch te modificeren
 

Schade

Artikel 6. De scooter is WA verzekerd. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en medehuurders. Alle schade (inclusief diefstal) aan scooters of andere spullen van de verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen vergoeden. De huurder geeft bij ondertekening van het huurcontract toestemming om (achteraf) vastgestelde schade te incasseren d.m.v. automatische incasso. Het schadebedrag wordt enkel door Scooterverhuur Boschmolenplas vastgesteld en zal binnen 1 week na de verhuurdatum van het door u opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Indien blijkt dat automatisch incasseren niet mogelijk is komen niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van de huurder.
 

Cameramonitoring

Artikel 7. Bij Scooterverhuur Boschmolenplas worden de scooters gemonitord d.m.v. camerabewaking. Bij constatering van schade zullen deze beelden door de verhuurder worden geraadpleegd om vast te stellen of de schade voorafgaand aan de verhuurperiode al aanwezig was. Indien bij terugbezorging van de scooter blijkt dat de schade tijdens de verhuurperiode is ontstaan zal deze volledig op de huurder worden verhaald.
 

Aansprakelijkheid

Artikel 8. Huurder en medehuurders dragen te volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en-of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.
Artikel 9. Het huren van de scooter geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en-of (hun) goederen. Zo dient men rekening te houden met de juiste kledingkeuze daar er het risico bestaat op olie/vet vlekken op o.a. kleding en schoeisel tijdens het gebruik van de scooter.
 

Diefstal

Artikel 10. Bij diefstal-vermissing van de scooter is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de vervanging. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.
 

Onderverhuren

Artikel 11. Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Tenzij anders vastgelegd.
 

Te laat terugkomen

Artikel 12. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen toeslag van € 20,- euro per scooter per uur. Indien de gehuurde scooter(s) niet op tijd is binnen de maximaal afgesproken termijn bij de verhuurder is teruggebracht, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat de scooter te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 200,- per dag
Bij een vroegtijdige terugbezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden.
 

Misbruik

Artikel 13. Verhuurder is ten alle tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie.

Weersomstandigheden

Artikel 14. Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.
 

Instructies

Artikel 15. Bij aflevering van de scooter worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. De Gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder dan wel bestuurder te worden opgevolgd en uitgevoerd.
 

Tanken

Artikel 16. De scooter wordt volgetankt verhuurd. De huurder hoeft bij terugkomst de scooter niet te tanken. Deze service wordt door de verhuurder verzorgd.
 

Verzekering

Artikel 17. (Alleen indien u de schadeverzekering heeft afgesloten €10,-): Beperking van het eigen risico tot maximaal € 100,- per schade per gehuurde scooter, is slechts mogelijk tegen betaling vóórafgaand aan de huurperiode van een premie als afkoopsom van € 10,- per scooter. Bij diefstal dan wel verduistering dan wel vermissing blijft huurder onverminderd ten alle tijden volledig aansprakelijk voor alle hierdoor ontstane schade.
 

Eenmalige machtiging

Artikel 18. Indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder hierbij verhuurder middels eenmalige machtiging dit in rekening te brengen.
 

Annuleren

Artikel 19. Annuleren van een reservering kan kosteloos tot 48 uur voor de huurperiode start. Dit kan alleen schriftelijk worden gedaan d.m.v. het sturen van een email naar info@scooterverhuurboschmolenplas.nl . Bij annulering binnen 48 uur heeft u geen recht meer op restitutie en wordt 100% van het huurbedrag in rekening gebracht. In geval van no-show (niet op komen dagen dan wel niet afbellen van de reservering) wordt 100% van de huursom in rekening gebracht.
 

Grensovergang

Artikel 20. Men mag niet met de scooter de grens over, tenzij anders overeengekomen.
 

Verkeersboetes

Artikel 21. Elke vorm van een verkeersboete die ontstaat tijdens de scooterhuur periode is voor rekening van de huurder. De huurder dient er dan ook rekening mee te houden dat er achteraf nog een boete aan hem of haar in rekening gebracht kan worden.
 

Parkeren

Artikel 22. De huurder dient de scooter te parkeren op een veilige en zichtbare plaats. Ook dient de huurder altijd gebruik te maken van het hangslot dat zich in de buddy van de scooter bevindt. (Het hangslot hoeft niet te worden gebruikt op de scooterstalling van Scooterverhuur Boschmolenplas). Dit om risico op diefstal van de scooter te voorkomen dan wel te beperken.
 

Terugkomst

Artikel 23. Bij terugkomst dient de scooter te worden geparkeerd op de scooterstalling van Scooterverhuur Boschmolenplas. Indien er geen personeel aanwezig is dient de scooter-sleutel te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde brievenbus naast de scooterstalling. Eventuele schade dient altijd door de huurder te worden gemeld bij het personeel van Scooterverhuur Boschmolenplas.